Skip to content
keraring

معرفی و کاربرد عملی رینگ های کرارینگ 

اندیکاسیون استفاده از کرارینگ

در کراتوکونوس که تحمل لنز تماسی را ندارند و در کراتوکونوس پیشرونده ●

( IV, III , II , I Amsles)

Pellucid Marginal Degeneration ●

:Iatrogenic Ectasia ●

PRK , LASIK در اکتازی بعد –

Irregulaz Astigmatism after PKPدر –

Irregulaz Astigmatism after PK در –

 بعد تروما Corneal irregulazities در درمان –

مکانیسم عمل کرارینگ

: اثرات کرارینگ به شکل زیر انجام می پذیرد ●

از آنجایی که با تکنیک افزودن بافت به قرنیه کار می کند، باعث بازسازی قرنیه می شود که نتیجه آن استحکام قرنیه است.

با منظم کردن توپوگرافی قرنیه و اصلاح انکسار، نیم رخ قرنیه به سمت نرمال می رود و انحراف نوری کاهش می یابد که منجر به دید بهتر و تحمل لنز تماسی می شود.

راس قرنیه به وسط مردمک می رود. – قرنیه را تثبیت می کند و نیاز به پیوند قرنیه را به تاخیر می اندازد یا از بین می برد.

● اثرات اندازه رینگ :

رینگ بلند (150 .160. 210 درجه) باعث تصحیح سیلندر و تصحیح نزدیک بینی (با مکانیزم Flattening) – رینگ های کوتاه (90). 120 درجه (فقط باعث اصلاح سیلندر می شوند.

نکته: اثرات صاف کردن قرنیه در نزدیک بینی به حجم کل قسمت مغزه بستگی دارد:

به این معنی که رینگ های بلند حجم بالا و رینگ های کوتاه حجم کم دارند، بنابراین رینگ های با حجم مخزن نزدیک بینی و سیلندر اصلاح می شود و رینگ های سیلندر برای حجم کم اصلاح می شوند.

مدل های رینگ : کرارینگ دارای سه مدل است ●

5-SI: جهت زون 5 میلی متر که دارای قطعات 90، 120، 160، 210 درجه است که هر کدام دارای ضخامت های 150، 200، 250، 300، 350 میکرون و عرض هر رینگ 600 می باشد.

6-SI: جهت زون 6 میلی متر که دارای قطعات 90، 120، 150، 210 درجه می باشد که هر کدام دارای ضخامت های 150، 200، 250، 300، 350 میکرون و عرض هر رینگ 800 میکرون می باشد.

رینگ های جدید 340 و 350 درجه که در زون 5.7 میلی متری قرار می گیرند. دارای دو ضخامت 200 و 300 میکرون هستند و رینگ 340 درجه را می توان در پکت و تونل استفاده کرد اما رینگ 350 فقط برای پکت قابل استفاده است.

keradegree-web

KERARING SURGICAL PLANNING

در کراتوکونوس که تحمل لنز تماسی را ندارند و در کراتوکونوس پیشرونده ●

اطلاعات مورد نیاز جهت عمل جراحی کارگذاری رینگ –

تمام صفحه و با جزییات کامل Pachymetry map

Manifest refrection (subjective)

Manifest refrection (subjective)

BCVA

Coma map/ axis

نکته : از اتو رفرکتومتر استفاده نکنید

زیرا آن از اطلاعات یک نقطه ثابت قرنیه که در امتداد مرکز مردک قرار دارد استفاده می کند

و استفاده از نموگرام Corneal Asymmetric classification

nomogram-web

 مشخص شده از اطلاعات قسمت الف می باشد که به وسیله این اطلاعات چهار نوع طبقه بندی داریم  steep axis با توجه به steep area هدف بعد مشخص کردن توزیع

هدف بعدی تعیین توزیع ناحیه شیب دار با توجه به محور شیب مشخص شده در یادداشت های قسمت A است که بر اساس آن چهار نوع طبقه بندی داریم: در نوع 1 و 2 که توزیع منطقه شیب دار یکاست. سمتی از نموگرام A و در نوع 3 که توزیع ناحیه شیب دار در یک طرف 40% و در سمت دیگر 60% از نموگرام B و در نوع 4 که توزیع ناحیه شیب دار 50% در یک است. طرف و 50 درصد از طرف دیگر برای تعیین رینگ های مورد نیاز از نموگرام C استفاده می کنیم. (تصویر) اکنون با توجه به نموگرام ها، حلقه را از Refrection of the shepere بیمار و سیلندر روی نموگرام انتخاب می کنیم

کارگذاری رینگ

در جداول رینگ های انتخاب شده یک یا دو رینگ می باشد که عدد اول هر رینگ قوس رینگ و عدد دوم هر رینگ ضخامت رینگ می باشد. برای مثال در رینگ 160/300 عدد 160 نشان دهنده درجه قوس رینگ و عدد 300 نشان دهنده ضخامت رینگ است

در صورتی که رینگ های پیشنهادی نموگرام دو تکه باشد، قطعه پشتی در سمت صاف تر و لبه پایینی در سمت تندتر نسبت محور شیب دار قرار می گیرد

اگر حلقه ای توسط نموگرام پیشنهاد شود، آن حلقه در سمت شیب دار قرار می گیرد

استفاده می شود به شرح ذیل است  SI-۶ مواردی که از رینگ های

1. قطر مردمک مزوپیک > 0.7، BCVA بیش از 5 میلی متر 5D تحت Cylindezvalue، BCVA > 0.6

2. 5D تحت Cylindezvalue، BCVA > 0.6

3. زمانی که ضخامت قرنیه در ناحیه 5 میلی متر کافی نباشد، اگر

اگر سیلندر زیر 5 دیوپتر باشد، می توان از حلقه های 6-SI استفاده کرد.

4. زمانی که قرار دادن PRK یا Phakic IOL دومین روش درمانی بعد از حلقه است، اگر سیلندر زیر 5 بعدی بود.

اندیکاسیون و نموگرام انتخاب رینگ 340 و 355

اندیکاسیون دارند و بروش ذیل انتخاب میشوند (Nipple keratoconus) این رینگ ها در

degree-web

200μm thickness: for spherical equivalent < 6 D.

300μm thickness: for spherical equivalent > 6 D.

CALCULATING DEPTH AND RING THICKNESS

thickness-web

The ring thickness should never exceed 60% of corneal thickness on the ring zone. The central cornea pachymetry is not relevant to ring thickness or tunnel depth.

surgical-web

Central marking on light relfex (visual axis), not center of the pupil

1-web

2-

2-web
3-web

در عملیات دستی از چاقوی الماسی با تیغه مربعی استفاده می شود و برش عمودی به عمق 80 درصد ضخامت نازک ترین نقطه محل کار رینگ و در محل محور شیب دار انجام می شود

ابتدای تونل مورد نظر باز می شود و سپس با ابزار گرد ساز راست و چپ (تونل دیسکتور) تونل مورد نظر ایجاد می شود Micro dissector و spreader با استفاده از ابزارهای

4-web

ما را دنبال کنید

ارتباط با ما

تهران،خیابان شهید بهشتی، بین خیابان مفتح و میرعماد، کوچه شانزدهم، پلاک 8، طبقه سوم، واحد شانزدهم
nbt